Welcome (Kangei)‎ > ‎

Kenshin Ryu Doju Kun

 
Kenshin Karate-Do
Daijyobu igyou tasei no tame
Shinshin tomoni kenzen nite
Nyushin no waza wo migaki
Kouketsunaru seishin no shyuuyou wo
Go shin no michi wo tassei su
Gorin no michi wo tadashi
Shidou no gotoku wo kanbi shite
San dai on wo sonshy shi
Shin no jindou toku iku ni kouken su
 
*The translation, meaning, and implementation of the dojo kun is reserved for dojo practitioners.